Updated For 6.0.3 Warlords of Draenor

Item Level

Slot

Slot Popularity Item ILvl
Trinket 6 star Yu'lon's Bite 496
Trinket 1 star Ghost Iron Dragonling 450
Trinket 1 star Quilen Statuette 463
Trinket 1 star Crafted Malevolent Gladiator's Medallion of Tenacity 476
Trinket 1 star Vibrant Alchemist Stone 359
Trinket 1 star Lifebound Alchemist Stone 359
Trinket 1 star Elementium Dragonling 333